آزمون آنلاین

 آزمون های تستی آنلاین کاربر ICDL

آزمون مبانی کامپیوتر آزمون windows آزمون اینترنت  آزمون word آزمون excel آزمون powerpoint آزمون access
 آزمون مبانی کامپیوتر 2 آزمون ویندوز 2          
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 


آزمون تستی آنلاین دیپلم گرافیک رایانه ای

آزمون کاربر رایانه ای     آزمون تایپ رایانه ای آزمون گرافیک رایانه ای آزمون گرافیک سیاه و سفید آزمون گرافیک رنگی
 کاربر رایانه ای 1  تایپ رایانه ای 1  گرافیک رایانه ای1 گرافیک سیاه و سفید1  گرافیک رنگی1
 کاربر رایانه ای 2  تایپ رایانه ای2   گرافیک رایانه ای2 گرافیک سیاه و سفید2  گرافیک رنگی 2
 کاربر رایانه ای 3 تایپ رایانه ای3  گرافیک رایانه ای3 گرافیک سیاه و سفید3  گرافیک رنگی3 
 کاربر رایانه ای 4  تایپ رایانه ای4   گرافیک رایانه ای4 گرافیک سیاه و سفید4  گرافیک رنگی4 
 کاربر رایانه ای 5  تایپ رایانه ای5   گرافیک رایانه ای5 گرافیک سیاه و سفید5  گرافیک رنگی 5
 کاربر رایانه ای 6  تایپ رایانه ای6   گرافیک رایانه ای6 گرافیک سیاه و سفید6  گرافیک رنگی 6
 کاربر رایانه ای 7 تایپ رایانه ای7   گرافیک رایانه ای7 گرافیک سیاه و سفید7 گرافیک رنگی7 
  کاربر رایانه ای 8  تایپ رایانه ای8   گرافیک رایانه ای8 گرافیک سیاه و سفید8 گرافیک رنگی8 
  کاربر رایانه ای 9 تایپ رایانه ای9   گرافیک رایانه ای9 گرافیک سیاه و سفید9  گرافیک رنگی9 
 کاربر رایانه ای 10  تایپ رایانه ای10   گرافیک رایانه ای10 گرافیک سیاه و سفید10  گرافیک رنگی10